Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.cleanairconcept.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Cleanair Concept  besteedt voortdurende zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website en de juistheid van de opgenomen gegevens. Cleanair Concept aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van www.cleanairconcept.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid deze site te kunnen raadplegen.

De product- en merknamen op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd.

E-mail berichten van Cleanair Concept  zijn alleen bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Door de elektronische verzending kunnen aan de inhoud van e-mails geen rechten worden ontleend. Cleanair Concept geeft geen garantie dat e-mails tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Cleanair Concept behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.